POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat:

La protecció de dades és especialment prioritària per a VO ADVOCATS. L'ús de les pàgines d'Internet de VO ADVOCATS és possible sense cap indicació de dades personals; No obstant això, si un subjecte vol utilitzar serveis especials de l'empresa a través del nostre web, el processament de dades personals podria ser necessari. Si el tractament de les dades personals és necessari i no hi ha cap base legal per a tal tractament, generalment obtenim el consentiment explícit de l’interessat.

El tractament de dades personals, com ara el nom, l'adreça, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon d'un subjecte de dades, sempre estaran d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i d'acord amb la protecció de dades específica del país normativa aplicable a VO ADVOCATS. Mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, la nostra empresa vol informar al públic en general sobre la naturalesa, l'abast i el propòsit de les dades personals que recopilem, utilitzem i processem. A més, mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, els interessats són informats dels drets als quals tenen dret.

Com a controlador de les dades, VO ADVOCATS ha implementat nombroses mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció més completa de les dades personals processades a través d'aquest lloc web. Tanmateix, les transmissions de dades basades en Internet poden tenir, en principi, llacunes de seguretat, de manera que la protecció absoluta no es pot garantir. Per aquest motiu, tots els interessats i subjectes de dades poden transferir les dades personals per mitjà de mètodes alternatius, per exemple per telèfon.


1. Definicions:

La declaració de protecció de dades de VO ADVOCATS es basa en els termes utilitzats pel legislador europeu per a l'adopció del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). La nostra declaració de protecció de dades ha de ser llegible i comprensible per al públic en general, així com els nostres clients i socis comercials. Per assegurar això, en primer lloc voldríem explicar la terminologia utilitzada.
En aquesta declaració de protecció de dades, utilitzem, entre altres, els següents termes:

a) Dades personals
Dades personals es refereix tota la informació relacionada amb una persona física identificada o identificable ("subjecte de dades"). Una persona física identificable és aquella que es pot identificar, de forma directa o indirecta, en particular per referència a un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o un o més factors específics de la identificació física, fisiològica, identitat genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física.

b) Subjectes de dades
El subjecte de dades és qualsevol persona física identificada o identificable de qui les dades personals són processades pel responsable del tractament de dades.

c) Processament
El processament és qualsevol operació o conjunt d'operacions que es realitzin en dades personals o en conjunts de dades personals, ja sigui per mitjans automatitzats, com ara la recollida, la gravació, l'organització, consolidació, l'emmagatzematge, l'adaptació o l'alteració, la recuperació, la consulta, divulgació per transmissió, difusió o posada a disposició d'altres, alineació o combinació, restricció, esborrat o destrucció.

d) Restricció del processament
La restricció del processament és l’etiquetatge de les dades emmagatzemades de caràcter personal amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur.

e) Perfilat
La creació de perfils implica qualsevol forma de processament automatitzat de dades personals que consisteix en l'ús de dades personals per avaluar certs aspectes personals relacionats amb una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment laboral de la persona física, situació econòmica, salut, preferències personals interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments.

f) Pseudonització
La pseudonització és el tractament de les dades personals de manera que les dades personals ja no es puguin atribuir a un subjecte de dades específics sense que s'utilitzi informació addicional, sempre que aquesta informació addicional es mantingui per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives que assegurin que les dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable.

g) Controlador o controlador responsable del processament
El controlador o controlador responsable del processament és la persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que, en solitari o conjuntament amb altres, determini els propòsits i mitjans del tractament de dades personals; quan els propòsits i els mitjans d'aquest processament estiguin determinats per la legislació de la Unió o dels estats membres. El controlador o els criteris específics per a la seva designació poden ser previstos per la legislació de la Unió o dels estats membres.

h) Processador
El processador és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que processa dades personals en nom del controlador.

i) Destinatari
El destinatari és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme, a la qual es divulguen les dades personals, ja siguin tercers o no. No obstant això, els poders públics que rebin dades personals en el marc d'una investigació particular d'acord amb la legislació de la Unió o dels estats membres no es consideraran destinataris; el tractament d'aquestes dades per part d'aquestes autoritats públiques ha de complir les normes de protecció de dades aplicables d'acord amb els propòsits del tractament.

j) Tercer
Un tercer, és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o organisme diferent del subjecte de dades, controlador, processador i persones que, sota l'autoritat directa del controlador o el processador, estan autoritzades a processar dades personals.

k) Consentiment
El consentiment del subjecte de dades és qualsevol indicació lliure, específica, informada i sense ambigüitats dels desitjos del subjecte del qual, mitjançant una declaració o amb una clara afirmació, signifiqui un acord sobre el tractament de dades personals relatives a ell / ella.


2. Nom i adreça del controlador:

El controlador a efectes del Reglament general de protecció de dades (RGPD), altres lleis de protecció de dades aplicables als estats membres de la Unió Europea i altres disposicions relacionades amb la protecció de dades són:

NIF: 46569880-D
VO ADVOCATS
Carrer del Dos de Maig, 25, 2n - 4t
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Telèfon: +34 935 897 014
Correu electrònic: privacitat@voadvocats.com
Lloc web: www.voadvocats.com


3. Cookies:

Les pàgines d'Internet de VO ADVOCATS utilitzen cookies. Les cookies són fitxers de text que s'emmagatzemen en un sistema informàtic a través d'un navegador d'Internet.
Més informació sobre les cookies: aquí


4. Recopilació de dades i informació generals:

El web de VO ADVOCATS recull una sèrie d'informació general i informació quan un subjecte de dades o un sistema automatitzat visita aquest web. Aquesta informació general i dades s'emmagatzemen als fitxers de registre del servidor. Recopilat pot ser (1) els tipus de navegador i les versions utilitzades, (2) el sistema operatiu utilitzat pel sistema d'accés, (3) el lloc web del qual un sistema d'accés arriba al nostre web (anomenats “referrers”), (4) el sub-web (5) la data i l'hora d'accés al lloc d'Internet, (6) una adreça de protocol d'Internet (adreça IP), (7) proveïdor de serveis d'Internet del sistema d'accés i (8) qualsevol altra informació similar i informació que es pot utilitzar en cas d'atacs als nostres sistemes de tecnologia de la informació.

En utilitzar aquestes dades i informació generals, VO ADVOCATS no obté conclusions sobre el subjecte de dades. Més aviat, aquesta informació és necessària per (1) oferir el contingut del nostre lloc web correctament, (2) optimitzar el contingut del nostre lloc web, així com la seva publicitat, (3) garantir la viabilitat a llarg termini dels nostres sistemes de tecnologia de la informació i tecnologia de llocs web , i (4) proporcionen a les autoritats policials la informació necessària per a la persecució penal en cas d'atac cibernètic. Per tant, VO ADVOCATS analitza estadísticament dades i informació recollides anònimament, amb l'objectiu d'augmentar la protecció de dades i la seguretat de les dades de la nostra empresa i garantir un nivell òptim de protecció de les dades personals que processem. Les dades anònimes dels fitxers de registre del servidor s'emmagatzemen separadament de totes les dades personals proporcionades per un subjecte de dades.


5. Possibilitat de contacte a través del lloc web:

El lloc web de la companyia VO ADVOCATS conté informació que permet un ràpid contacte electrònic amb la nostra empresa, així com comunicació directa amb nosaltres, que també inclou una adreça general de l'anomenat correu electrònic (adreça de correu electrònic). Si un subjecte de dades contacta al controlador per correu electrònic o mitjançant un formulari de contacte, les dades personals transmeses pel subjecte de dades s'emmagatzemen automàticament. Aquestes dades personals transmeses de forma voluntària per una informació sotmesa al controlador de dades s'emmagatzemen amb la finalitat de processar o contactar amb el subjecte de dades. No hi ha transferència d'aquestes dades personals a tercers.


6. Esborrat rutinari i bloqueig de les dades personals:

El controlador de dades ha de processar i emmagatzemar les dades personals del subjecte de dades només durant el període necessari per assolir el propòsit d'emmagatzematge o, en la mesura que ho estableixi el legislador europeu o altres legisladors de lleis o reglaments als que estigui subjecte el controlador.
Si el propòsit d'emmagatzematge no és aplicable, o si un termini d'emmagatzematge prescrit pel legislador europeu o un altre legislador competent caduca, les dades personals es bloquegen o esborren de forma rutinària d'acord amb els requisits legals.


7. Drets del subjecte de dades:

a) Dret de confirmació
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu per obtenir del controlador la confirmació sobre si s'estan processant o no dades personals relatives a ell o ella. Si un subjecte de dades vol aprofitar aquest dret de confirmació, ell o ella pot, en qualsevol moment, contactar amb el nostre responsable de protecció de dades o un altre empleat del controlador.

b) Dret d'accés
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu per obtenir del controlador informació gratuïta sobre les seves dades personals emmagatzemades en qualsevol moment i una còpia d'aquesta informació. A més, les directrius i normatives europees concedeixen a l'interessat la informació següent:

- els propòsits del processament;
- les categories de dades personals en qüestió;
- els destinataris o categories dels destinataris als quals s'hagin divulgat o seran divulgades les dades personals, en particular destinataris de tercers països o organitzacions internacionals;
- sempre que sigui possible, el període previst per al qual s'emmagatzemaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període;
- l'existència del dret de sol·licitar al controlador la rectificació o l'esborrament de les dades personals, o la restricció del tractament de les dades personals relatives al subjecte de dades, o per oposar-se a aquest tractament;
- l'existència del dret d'interposar una denúncia davant una autoritat de control;
- quan no es recopili la informació relativa al subjecte de dades o les dades personals, qualsevol altre informació disponible sobre la seva font;
- l'existència de decisions automatitzades, incloent-hi els perfils, a què es refereix l'apartat 1 i l'apartat 4 de l'article 22 del RGPD i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica implicada, així com la importància i les conseqüències previstes de tal tractament per al subjecte de dades.

A més, el subjecte de dades tindrà dret a obtenir informació sobre si les dades personals són transferides a un tercer país o a una organització internacional. En aquest cas, el subjecte de la informació tindrà dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència.

Si un subjecte de dades vol aprofitar aquest dret d'accés, pot contactar el nostre responsable de protecció de dades o un altre empleat del controlador en qualsevol moment.

c) Dret de rectificació
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu per obtenir del controlador sense demora indeguda la rectificació de dades personals inexactes relatives a ell o ella. Tenint en compte els propòsits del tractament, el subjecte de la informació tindrà dret a que es completin dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració complementària.

Si un subjecte de dades vol exercir aquest dret de rectificació, ell o ella pot, en qualsevol moment, contactar amb el nostre Responsable de Protecció de Dades o un altre empleat del controlador.

d) Dret d'esborrar (Dret a l’oblit)
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu per obtenir del controlador l'esborrament de les dades personals relatives a ell o ella sense demora indeguda, i el controlador tindrà l'obligació d'esborrar les dades personals sense demora indeguda quan sigui d’aplicació un dels motius següents, sempre que el processament no sigui necessari:

- Les dades personals ja no són necessàries en relació amb els propòsits per als quals van ser recollits o processats d'una altra manera.
- El subjecte de dades retira el consentiment en què es basa el tractament segons el punt
a) de l'apartat 1 de l'article 6 del RGPD o el punt a) de l'apartat 2 de l'article 9 del RGPD, i en el cas que no hi hagi cap altra norma o base legal per al processament.
- El subjecte de dades s'oposa al processament d'acord amb l'article 21 (1) del RGPD i no hi ha motius legítims primaris per al tractament, o els subjectes objecte de la informació, al processament de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 21 del RGPD.
- Les dades personals s'han processat de forma il·legal.
- Cal esborrar les dades personals pel compliment d'una obligació legal en la legislació de la Unió o de l'Estat membre a la qual està subjecte el controlador.
- Les dades personals s'han recollit en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació a què es refereix l'apartat 1 de l'article 8 del RGPD.

Si s'aplica una de les raons abans esmentades, i un subjecte de dades vol sol·licitar l'esborrament de les dades personals emmagatzemades per VO ADVOCATS, pot contactar el nostre responsable de protecció de dades o un altre empleat del controlador en qualsevol moment. El responsable de protecció de dades de VO ADVOCATS o un altre empleat ha de garantir sense demora que la sol·licitud d'esborrat es compleixi immediatament.
Quan el controlador hagi fet publiques les dades personals i estigui obligat, d'acord amb l'article 17 (1), a esborrar les dades personals, el controlador, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'implementació, prendrà mesures raonables, incloses les mesures tècniques, per informar a altres controladors que processen les dades personals, que el subjecte de dades ha sol·licitat la supressió per part d'aquests controladors de qualsevol enllaç, o còpia o replicació d'aquestes dades personals, sempre que el seu processament no sigui necessari. El responsable de la protecció de dades de VO ADVOCATS o un altre empleat disposarà de les mesures necessàries en casos particulars.

e) Dret de restricció del processament
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu per obtenir, a partir de la restricció del controlador, el processament en quant sigui d’aplicació una de les següents condicions:

- L'exactitud de les dades personals és contestada per l'interessat, durant un període que permet al controlador verificar l'exactitud de les dades personals.
- El processament és il·legal i el subjecte de dades s'oposa a l'esborrat de les dades personals i les sol·licituds en lloc de la restricció del seu ús.
- El controlador ja no necessita les dades personals als efectes del processament, però el subjecte de dades exigeix l'establiment, l'exercici o la defensa de les reclamacions legals.
- El subjecte de dades s'ha oposat al processament d'acord amb l'article 21 (1) de la RGPD pendent de verificar si els motius legítims del controlador anul·len els del subjecte de dades.

Si es compleix una de les condicions esmentades anteriorment, i un subjecte de dades vol sol·licitar la restricció del tractament de les dades personals emmagatzemades per VO ADVOCATS, pot contactar el nostre responsable de protecció de dades o un altre empleat del controlador en qualsevol moment. El responsable de la protecció de dades de VO ADVOCATS o un altre empleat ordenarà la restricció del processament.

f) Dret a la portabilitat de dades
Cada subjecte de dades tindrà el dret que li concedeix el legislador europeu, per rebre les dades personals relatives a ell o ella, que es va proporcionar a un controlador, en un format estructurat, utilitzat comunament i compatible - llegible per un ordinador. Ell o ella tindrà el dret de transmetre aquestes dades a un altre controlador sense cap obstacle per part del controlador al qual s'hagin proporcionat les dades personals, sempre que el processament es basi en el consentiment previst en la lletra a) de l'article 6, apartat 1, de el RGPD o el punt a) de l'apartat 2 de l'article 9 del RGPD, o en un contracte conforme al punt b) de l'apartat 1 de l'article 6 del RGPD, i el processament es realitza per mitjans automatitzats, sempre que el processament no és necessari per a la realització d'una tasca realitzada en interès públic o en l'exercici de l'autoritat oficial adscrita al controlador.

A més, en l'exercici del seu dret a la portabilitat de dades d'acord amb l'article 20, paràgraf 1, del RGPD, el subjecte de la informació tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament d'un controlador a un altre, quan sigui tècnicament factible i en fer-ho no afectar negativament els drets i les llibertats dels altres.
Per afirmar el dret a la portabilitat de dades, el subjecte de dades pot contactar en qualsevol moment amb el responsable de Protecció de Dades designat per VO ADVOCATS o un altre empleat.

g) Dret a objectar
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular, en qualsevol moment, al tractament de dades personals relatives a ell o ella, que es basa en el punt (e) o (f ) de l'article 6 (1) del RGPD. Això també s'aplica al perfilat d'acord amb aquestes disposicions.
VO ADVOCATS no podrà processar les dades personals en cas d'objecció, tret que puguem demostrar motius legítims i convincents per al processament que anul·lin els interessos, drets i llibertats del subjecte de dades, o per a l'establiment, l'exercici o la defensa de la legalitat i reclamacions.

Si VO ADVOCATS processa dades personals amb finalitats de màrqueting directe, el subjecte de la informació tindrà el dret d'oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals relatives a aquest màrqueting. Això s'aplica al perfilat en la mesura que estigui relacionat amb aquest màrqueting directe. Si el subjecte de dades s’oposa al processament de VO ADVOCATS amb finalitats de màrqueting directe, VO ADVOCATS ja no processarà les dades personals per a aquests fins.

A més, el subjecte de dades té dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les dades personals que li corresponguin per part de la companyia VO ADVOCATS amb finalitats d'investigació científica o històrica, o amb finalitats estadístiques d'acord amb l'article 89 (1) del RGPD, llevat que el processament sigui necessari per al desenvolupament d'una tasca realitzada per motius d'interès públic.
Per exercir el dret d'objecció, el subjecte de dades pot contactar directament amb el responsable de Protecció de Dades de VO ADVOCATS o un altre empleat. A més, el subjecte de dades és lliure en el context de l'ús de serveis de la societat de la informació, sense perjudici de la Directiva 2002/58 / CE, d’utilitzar el seu dret d'oposició per mitjans automatitzats mitjançant especificacions tècniques.

h) Presa de decisions individualitzada automàtica, incloent-hi el perfilat
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu a no estar sotmès a una decisió basada exclusivament en el processament automatitzat, incloent-hi el perfilat, que produeix efectes legals relatius a ell o ella, o que, de manera similar, l’afecti de forma significativa, sempre que la decisió (1) no és necessària per a accedir, el seu rendiment, o un contracte entre el subjecte de dades i un controlador de dades, o (2) no està autoritzat per una llei de la Unió o un Estat membre a la qual està subjecte el controlador i que també estableix establir mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats dels interessats i interessos legítims, o (3) no es basa en el consentiment explícit del subjecte de dades.

Si la decisió (1) és necessària per accedir, el seu rendiment o un contracte entre el subjecte de dades i un controlador de dades, el compliment d'aquest, o (2) es basa en el consentiment explícit del subjecte de dades, VO ADVOCATS ha d'implementar les mesures adequades salvaguardar els drets i llibertats dels subjectes de dades i interessos legítims, almenys el dret d'obtenir una intervenció humana per part del controlador, expressar el seu punt de vista i contestar la decisió.
Si el subjecte de la informació vol exercir els drets sobre la presa de decisions individuals automatitzats, ell o ella pot contactar directament amb el nostre responsable de Protecció de Dades de VO ADVOCATS o un altre empleat.

i) Dret a retirar el consentiment de protecció de dades
Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu a retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.
Si el subjecte de dades vol exercir el dret de retirar el consentiment, en qualsevol moment, pot contactar directament amb el nostre responsable de protecció de dades de VO ADVOCATS o un altre empleat del controlador.


8. Disposicions de protecció de dades sobre l'aplicació i ús de Google Analytics (amb funció d'anonimització):

En aquest lloc web, el controlador ha integrat el component de Google Analytics (amb la funció d'anonimatitzador). Google Analytics és un servei d'anàlisi web. Analítica web és la recopilació, recollida i anàlisi de dades sobre el comportament dels visitants als llocs web. Un servei d'anàlisi web recull, entre altres coses, les dades sobre el lloc web del qual s'ha arribat una persona (l'anomenat referent), quines subpàgines es van visitar, o la freqüència i la durada de la visualització d'una subpàgina. Les anàlisis web s'utilitzen principalment per a l'optimització d'un lloc web i per dur a terme una anàlisi cost-benefici de la publicitat a Internet.

L'operador del component Google Analytics és Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estats Units.

Per a l'anàlisi web a través de Google Analytics, el controlador utilitza l'aplicació "_gat. _anonymizeIp". Mitjançant aquesta aplicació, l'adreça IP de la connexió a Internet del subjecte de dades es veu resumida per Google i anonimitzada en accedir als nostres llocs web d'un Estat membre de la Unió Europea o un altre Estat contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

El propòsit del component de Google Analytics és analitzar el trànsit del nostre web. Google utilitza les dades i la informació recopilades, entre altres coses, per avaluar l'ús del nostre lloc web i per proporcionar informes en línia, que mostren les activitats dels nostres llocs web i proporcionen altres serveis relacionats amb l'ús del nostre lloc d'Internet.

Google Analytics col·loca una galeta (cookie) al sistema de la tecnologia de la informació del subjecte de dades. La definició de cookies s'explica a dalt. Amb la configuració de la galeta, Google està habilitat per analitzar l'ús del nostre lloc web. Amb cada crida a una de les pàgines individuals d'aquest lloc d'Internet, que és operat pel controlador i en el qual es va integrar un component de Google Analytics, el navegador d'Internet del sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades enviarà automàticament dades a través del component de Google Analytics amb la finalitat de fer publicitat en línia i la liquidació de comissions a Google. Durant el transcurs d'aquest procediment tècnic, l'empresa Google obté coneixements d'informació personal, com ara l'adreça IP del subjecte de dades, que serveix a Google, entre altres coses, per comprendre l'origen dels visitants, els clics i, posteriorment, crear acords de comissions.
La cookie s'utilitza per emmagatzemar informació personal, com ara l'hora d'accés, la ubicació des de la qual es va fer l'accés i la freqüència de visites del nostre lloc web per part del subjecte de dades. Amb cada visita al nostre lloc d'Internet, aquestes dades personals, inclosa l'adreça IP de l'accés a Internet que utilitza el subjecte de dades, es transmetran a Google als Estats Units d'Amèrica. Google emmagatzema aquestes dades personals als Estats Units d'Amèrica. Google pot transmetre aquestes dades personals recollides mitjançant el procediment tècnic a tercers.

El subjecte de dades pot, com s'ha dit anteriorment, impedir l'establiment de cookies a través del nostre lloc web en qualsevol moment mitjançant l'ajust corresponent del navegador web utilitzat i, per tant, negar permanentment la configuració de les cookies. Aquest ajust del navegador d'Internet utilitzat també impedirà que Google Analytics estableixi una cookie en el sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades. A més, les cookies ja utilitzades per Google Analytics es poden eliminar en qualsevol moment a través d'un navegador web o d'altres programes informàtics.
A més, el subjecte de dades té la possibilitat d'oposar-se a la col·lecció de dades que Google Analytics genera, que es relaciona amb l'ús d'aquest lloc web, així com amb el processament d'aquestes dades per part de Google i la possibilitat d'excloure qualsevol d'aquestes. A aquest efecte, el subjecte de dades ha de descarregar un add-on del navegador a l'enllaç  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instal·lar-lo.
Aquest complement del navegador indica a Google Analytics a través d'un JavaScript que no es pot transmetre a Google Analytics cap dada i informació sobre les visites de pàgines d'Internet. La instal·lació dels complements del navegador es considera una objecció per part de Google. Si el sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades se suprimeix, s'activa o està instal·lat recentment, el subjecte de dades ha de tornar a instal·lar els complements del navegador per inhabilitar Google Analytics. Si el subjecte de dades o qualsevol altra persona que es pot atribuir a la seva esfera de competència, o si està deshabilitat, el complement del navegador ha estat desinstal·lat, és possible executar la reinstal·lació o la reactivació dels complements del navegador.
Podeu obtenir més informació i les disposicions de protecció de dades aplicables de Google a https://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ i a http://www.google.com/analytics/terms/us. Google Analytics s'explica encara més en el següent Enllaç https://www.google.com/analytics/


9. Disposicions de protecció de dades sobre l'aplicació i l'ús de LinkedIn:

El controlador ha integrat components de la Corporació LinkedIn en aquest lloc web. LinkedIn és una xarxa social basada en web que permet als usuaris amb contactes comercials existents per connectar-se i fer nous contactes comercials. Més de 400 milions de persones registrades en més de 200 països utilitzen LinkedIn. Per tant, LinkedIn és actualment la plataforma més gran per als contactes comercials i un dels llocs web més visitats del món.

L'empresa operadora de LinkedIn és LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ESTATS UNITS. Per a assumptes de privacitat fora dels ESTATS UNITS LinkedIn Irlanda, els assumptes de política de privacitat, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda, són els responsables.

Amb cada crida a una de les pàgines individuals d'aquest lloc d'Internet, que és operat pel controlador i sobre el qual es va integrar un component LinkedIn (connector de LinkedIn), el navegador d'Internet del sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades, sol·licita automàticament la descàrrega d'una pantalla del component LinkedIn corresponent a LinkedIn. Podeu obtenir més informació sobre el connector de LinkedIn a https://developer.linkedin.com/plugins. Durant el transcurs d'aquest procediment tècnic, LinkedIn adquireix coneixements sobre quina sub-pàgina específica del nostre lloc web va ser visitada pel subjecte de dades.

Si el subjecte de dades ha iniciat la sessió al mateix temps a LinkedIn, LinkedIn detecta amb cada connexió al nostre lloc web per part del subjecte de dades, i durant tota la durada de la seva estada al nostre lloc d'Internet, quina sub-pàgina específica de la nostra web va ser visitada pel subjecte de dades. Aquesta informació es recopila a través del component de LinkedIn i s'associa al compte de LinkedIn respectiu del subjecte de dades. Si el subjecte de dades fa clic en un dels botons LinkedIn integrats al nostre lloc web, LinkedIn assigna aquesta informació al compte d'usuari personal de LinkedIn del subjecte de dades i emmagatzema les dades personals.

LinkedIn rep informació a través del component de LinkedIn que el subjecte de dades ha visitat el nostre lloc web, sempre que el subjecte de dades estigui connectat a LinkedIn en el moment de la visita al nostre lloc web. Això passa sense importar si la persona fa clic al botó LinkedIn o no. Si aquesta transmissió d'informació a LinkedIn no és desitjable per al subjecte de dades, pot evitar-ho sempe que es desconnecti del seu compte de LinkedIn abans que es faci una visita al nostre lloc web.

LinkedIn proporciona a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls la possibilitat de donar-se de baixa de missatges de correu electrònic, missatges SMS i anuncis orientats, així com la capacitat de gestionar la configuració dels anuncis. LinkedIn també usa afiliats com Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. La configuració d'aquestes galetes es pot denegar a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. La política de privacitat aplicable per LinkedIn està disponible a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. La Política de cookies de LinkedIn està disponible a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


10. Fonament jurídic del processament:

Art. 6 (1) lit. un RGPD serveix com a base legal de les operacions de processament per les quals obtenim el consentiment per a un propòsit específic de processament. Si el processament de dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte al qual pertanyi el subjecte de dades, com és el cas, per exemple, quan les operacions de processament són necessàries per a l'oferta de béns o per proporcionar qualsevol altre servei, el processament és basat en l'article 6 (1) lit. b RGPD. El mateix s'aplica a les operacions de processament que són necessàries per a la realització de mesures precontractuals, per exemple, en el cas de consultes sobre els nostres productes o serveis. La nostra empresa està subjecte a una obligació legal per la qual es requereix el tractament de dades personals, com per al compliment de les obligacions tributàries, el tractament es basa en l'art. 6 (1) lit. c RGPD.

En casos excepcionals, el tractament de dades personals pot ser necessari per protegir els interessos vitals del subjecte de dades o d'una altra persona física. Aquest seria el cas, per exemple, si un visitant va resultar ferit a la nostra empresa i el seu nom, edat, dades d'assegurança mèdica o altra informació vital s'hauria de transmetre a un metge, hospital o un altre tercer. Llavors, el processament es basarà en l'art. 6 (1) lit. d RGPD.
Finalment, les operacions de processament podrien basar-se en l'article 6 (1) lit. f RGPD. Aquesta base jurídica s'utilitza per processar operacions que no estiguin cobertes per cap dels motius legals abans esmentats, si el processament és necessari a l'efecte dels interessos legítims perseguits per la nostra empresa o per un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels interessos o els drets i llibertats fonamentals del subjecte de dades que requereixen la protecció de dades personals. Aquestes operacions de processament són especialment permissives perquè han estat esmentades expressament pel legislador europeu. Va considerar que es podria assumir un interès legítim si el subjecte de dades és un client del controlador (Raò 47 Frase 2 RGPD).


11. Els interessos legítims perseguits pel controlador o per un tercer:

Quan el tractament de dades personals es basa en l'article 6 (1) lit. f RGPD el nostre interès legítim és dur a terme el nostre negoci a favor del benestar de tots els nostres empleats i els accionistes.


12. Període durant el qual s'emmagatzemaran les dades personals:

Els criteris utilitzats per determinar el període d'emmagatzematge de dades personals són el període de retenció legal respectiu. Després de l'expiració d'aquest període, les dades corresponents s'eliminen rutinàriament, sempre que ja no sigui necessari per al compliment del contracte o la iniciació d'un contracte.


13. Provisió de dades personals com a requisits estatutaris o contractuals:

Requisit necessari per concertar un contracte; Obligació del subjecte de dades de proporcionar les dades personals; possibles conseqüències de no proporcionar aquestes dades.

Aclarim que la disposició de dades personals és parcialment requerida per la llei (per exemple, la normativa tributària) o també pot resultar de disposicions contractuals (p. Ex., Informació sobre el soci contractual).

De vegades pot ser necessari tancar un contracte i que el subjecte de dades ens proporcioni dades personals, que posteriorment haurem de processar. El subjecte de dades, per exemple, està obligat a proporcionar-nos dades personals quan la nostra empresa signa un contracte amb ell o ella. La no disposició de les dades personals tindria com a conseqüència que el contracte amb el subjecte de dades no es pogués formalitzar.
Abans que el subjecte de dades faciliti dades personals, el subjecte de dades ha de contactar amb el nostre responsable de protecció de dades. El nostre responsable de protecció de dades aclarirà al subjecte de dades si la disposició de les dades personals és requerida per llei, per contracte o és necessària per ala terminació del contracte, si existeix l'obligació de proporcionar les dades personals i les conseqüències de la no disposició de les dades personals.


14. Existència de decisions automatitzades:

Com a empresa responsable, no utilitzem la presa de decisions automàtiques ni el perfilat.
Aquest text s'ha creat sota l'avaluació de l'oficial de protecció de dades externes de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, que s'ha desenvolupat en cooperació amb WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocats i distribuïdors de hardware RC GmbH.

Adreça

Carrer del Dos de Maig, 25
2n - 4t
08172 Sant Cugat del Vallès

Horari d'atenció

Dilluns a divendres
Matí:    09:00 - 13:00
Tarda:  16:00 - 20:00

Contacte

Tel: +34 935 897 014
Fax: +34 936 754 453
E-mail: law@voadvocats.com