VO ADVOCATS
"SOLUCIONS DE CONFIANÇA PER A PERSONES I NEGOCIS"

CIVIL

En l’àmbit civil tractem liquidació de patrimoni i béns comuns, contractes de tot tipus que vinculen a la persona física i/o jurídica, gestió de propietats, inscripció a Registres, immatriculació de finques, reclamació per obres defectuoses.

 • CONTRACTES - Redacció i assessorament en l'àmbit de contractes civils. Compravenda, Arrendament, Permutes i Transaccions.
 • IMPAGATS - Reclamació d'impagats, imports en disputa mitjançant procediments Monitoris i Canviaris.
 • RESPONSABILITAT CIVIL - i Reclamacions de Responsabilitat de Danys, tant en l'àmbit contractual, com extracontractual.
 • IMMOBLES - Procediments extrajudicials i judicials en matèria de Propietat, Construcció, Dret d'Habitació i Desnonaments.
 • PATRIMONI - Divisió i Separació extrajudicial de Patrimonis.
 • CONCILIACIÓ - Gestió de Mediació i estratègia de negociació de Transaccions i Acords extrajudicials.

FAMÍLIA

Especialistes en separacions, dissolucions de vincle matrimonial per divorci, dissolució de parelles de fet, custòdia de fills, dissolucions de patrimoni i liquidacions de règim econòmic, herències, testaments, estalvi d’impostos i liquidacions.

En temes tan personals com aquests que necessiten una atenció curosa i humana, tant per la privacitat de la matèria com per la situació emocional del client, destacant la nostra dedicació, atenció i coneixement professional, avalada per més de 20 anys de trajectòria professional.

 • DIVORCI - Resolució extrajudicial i judicial de crisis de convivència, mitjançant processos de Separació i Divorci.
 • CUSTÒDIA DE FILLS - Guarda i Custòdia, Pensió Alimentícia, Prestació Compensatòria i Ús de l'Habitatge familiar.
 • PATRIMONI - Divisió i Liquidació de Béns comuns d'unió Matrimonial o Civil (Parelles de fet).
 • HERÈNCIA - Assessorament en la Planificació del Patrimoni en Herència i elaboració del Testament. Reclamacions, Impugnacions i Pactes en l'àmbit del dret Successori.
 • TUTELA - Guarda i Custòdia de Persones i Béns, que no han assolit la majoria d'edat o han estat declarats Incapacitats.
 • EMANCIPACIÓ - Acompanyament i representació en Processos de solicitud d'Independència.
 • ADOPCIONS - Assessorament en els processos d'Acolliments i Adopcions de menors.
 • PATERNITAT - Declaració de Paternitat, FIliació, Absència, Defunció i/o Renúncia.

CONSUM - TRÀNSIT

Procediments de consum havent assessorat individualment en el servei d’atenció al consumidor de l’Ajuntament de Sant Cugat. Assegurances, accidents de trànsit, responsabilitat civil, reclamació per infravaloració en els pagaments, pòlisses, negociació amb companyies, sinistres a habitatges i locals de negoci, dies de baixa, reclamació d’indemnitzacions amb estreta col·laboració amb corredors d’assegurances per aconseguir el millor pels nostres clients.

 • ASSEGURANCES - Negociació amb les companyies i Reclamació per Danys, Demores, Valoracions deficients o Responsabilitat Civil.
 • ACCIDENTS DE TRÀNSIT - Assistència i assessorament en accidents de trànsit, Reclamació per Danys, Indemnitzacions i Defensa.
 • PRÀCTIQUES ABUSIVES - Impugnació i Reclamació de Clàusules Abusives com les, Preferents, Cobraments Indeguts o Baixes de Serveis de Subscripció.
 • DIGITAL - Drets dels Consumidors en l'àmbit del Comerç Electrònic, Pagaments i prestació de serveis Digitals.
 • TRAMITACIÓ - en l'àmbit de Consum per ajudar a resoldre el conflicte de forma extrajudicial.
 • RECLAMACIONS - per Deficiències, o per la Manca de Prestació de Béns o Serveis Contractats.

HABITATGE

Som coneixedors de manera específica en habitatge, de contractes de lloguer, recuperació de fiances, desnonaments, precaris, valoració de finques, comunitats de propietaris, col·laborant amb immobiliàries de prestigi a Sant Cugat, tramitem reclamacions de deutes i oposició a les mateixes, hipoteques, clàusules sol, clàusules nul·les.

 • COMPRAVENDA - d'immobles, SWAP, Contracte de Arres, Revisió de Clàusules Hipotecàries i procediments Registrals.
 • LLOGUER - i comunicacions entre Arrendadors i Arrendataris, Redacció de Contractes, Revisió de Renda Antiga, Resolucions i Fiança.
 • DESNONAMENTS - per Resolució de Contracte, Impagaments de lloguer, Ocupació i per Precari.
 • JUNTA DE PROPIETARIS - Assistència en la Redacció d'Estatuts, Reclamació de Quotes Comunitàries Impagades, Impugnacions i Resolució de Problemes Veïnals.
 • ASSEGURANÇA - Assistència i Intermediació davant de Contenciosos amb Assegurances, Resolució extrajudicial i judicial.
 • RECLAMACIONS - de Clàusula Sòl, Danys o Desperfectes generats per Llogaters, o Tercers, per Defectes en l'Execució d'Obra Nova i Deutes.

LABORAL

Assessorament laboral complert i gestió adaptada tant per l’empresa com pels treballadors, intervenció en procediments judicials seguits als jutjat del Social, incapacitats, prestacions de invalidesa i prestacions per extinció d’activitat laboral.

 • DRETS DELS TREBALLADORS - Assistència en Acomiadaments, Reclamació d'Impagats, Accidents Laborals, Incapacitat, Prestacions i Atur.
 • DRETS DE L'EMPRESA - Acomiadaments Procedents i Disciplinaris, Violació dels termes de Confidencialitat, Espionatge Industrial i accions Doloses.
 • CONCILIACIÓ - en contenciosos entre treballador i empresa. Mobilitat geogràfica, Canvi sustancial de funcions o Condicions laborals, Prejubilacions i EROs.
 • ADMINISTRACIÓ - Representació, davant la Seguretat Social, Impugnació de Sancions i procediment Contenciòs-Administratiu.
 • ASSETJAMENT LABORAL - Mobbing, Discriminació de Raça, Sexe, Religió o Idees.

FISCAL

Liquidació d’impostos, comptes i assessoria fiscal, trimestres, assessorament sobre Administració, poders, millora del sistema per estalviar sobre-costos i d’altres que en un conjunt es tracten per un lletrat que coneix la matèria i s’hi ha especialitzat.

 • IMPOSTOS - Elaboració i presentació davant l'Agència Tributària de les obligacions i declaracions periòdiques de Persones Jurídiques i Persones Físiques.
 • PARTICULARS - Assessorament, Planificació, Gestió de Patrimoni i Diversificació de cartera d'inversions, per Optimitzar la càrrega Fiscal.
 • AUTÒNOMS - Servei especialment adaptat a les necessitat dels treballadors per Compte Propi. Gestió d'Ajornaments Requeriments i Inspeccions Fiscals.
 • SOCIETATS - Suport en la Constitució de Societats. Disseny d'Estructures Societàries, Planificació per Optimitzar els Tributs i Auditories Fiscals.
 • REQUERIMENTS - Preparació, Gestió i Presentació d'Al·legacions, Recursos i Seguiment d'Expedients Informatius o Sancionadors.

MERCANTIL

En aquest àmbit destaquem per donar un servei a les empreses i als seus treballadors si cal, en totes les àrees pel desenvolupament en el mercat empresarial. Constitució de societats, Estatuts, inscripció en el Registre mercantil.

 • CONTRACTES - Elaboració de Contractes Mercantils, Compravenda d'Accions, Participacions Socials, Arres.
 • GESTIÓ - d'Operacions Societàries, Redacció d'Estatuts, Modificacions, Ampliacions, Reduccions, Liquidacions, Elaboració d'Actes de Juntes i Comptes Anuals.
 • REESTRUCTURACIONS - Adquisicions, Fusions, Ampliació de Capital mitjançant l'entrada de Nou Socis, Joint-Venture, Valuacions i Due Diligence.
 • REPRESENTACIÓ - davant Procediments Judicials, Reclamacions, Impagats, Contenciosos i Defensa de la Propietat Intel·lectual.
 • DRET CONCURSAL - Assessorament i acompanyament en els tràmits de Preparar i acollir-se a un Procès Concursal.
 • FAMILY OFFICE - Planificació de l'Empresa Familiar, Estratègia de Gestió d'Actius i Assistència e el procès de Succesió i Canvi Generacional.

PENAL

Especialistes en l’àmbit penal, amb experiència en interposició de denúncies i querelles. Defensa dels nostres clients quan se’ls imputa la comissió de delictes, en trànsit, en Violència de gènere, baralles, lesions, reclamacions de responsabilitat civil, aixecament de béns, administració deslleial i en tots aquells assumptes que per la seva natura el client pot desconèixer la possible condemna penal. Busquem la millor manera per evitar els majors perjudicis al client. Amb més de 20 anys d’experiència i total confidencialitat.

 • DECLARACIONS - seu Judicial davant el Jutge i assistència en Comisaria.
 • QUERELLES - i assessorament per la presentació i confecció de Denúncies.
 • MENORS - Representació en Jurisdicció Menors davant Fiscalia i Jutjat de Menors.
 • DELICTE LLEU - assistència en Judicis Ràpids per Delictes Lleus.
 • DEFENSA - en Procediments Ordinaris, davant les imputacions en l'àmbit de Delictes Societaris, Fiscals, Apropiació Indeguda, Insolvència Punible, Trànsit i Contra la Salut Pùblica.

ADMINISTRATIU - URBANISME

Administratiu i urbanisme, procediments sancionadors, reclamacions de plusvàlues, negociació i pagament fraccionat de multes i impostos, llindars, procediments d’ordenació urbanística, llicències d’obres i expedients administratius i contenciosos.

 • REGISTRAL - Tramitació i Gestions al Registre Civil, Registre Mercantil, Registre de Béns Mobles, Registre de la Propietat i Postil·les al Col·legi de Notaris.
 • CERTIFICATS - Representació del client davant les Administracions Locals, Diputacions, Regionals, Autonòmiques i Estatals per sol·licitar Certificats i Llicències.
 • RECURSOS - de Procediments i Expedients Sancionadors proposats per les Administracions Pùbliques. Recursos d'Alçada i Reposició.
 • SUBVENCIONS PÙBLIQUES - Assessorament, Preparació, Presentació i Seguiment de l'Expedient.
 • ESTRANGERIA - Tramitació expedients de Nacionalització, Reagrupament Familiar i Arrelament.
Adreça

Carrer del Dos de Maig, 25
2n - 4t
08172 Sant Cugat del Vallès

Horari d'atenció

Dilluns a divendres
Matí:    09:00 - 13:00
Tarda:  16:00 - 20:00

Contacte

Tel: +34 935 897 014
Fax: +34 936 754 453
E-mail: law@voadvocats.com